Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jako „zákon“) a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení“) vyplněním a odesláním výše uvedeného formuláře tímto uděluji správci osobních údajů společnosti CDC Data s.r.o., se sídlem Kaštanová 618/141c, 617 00 Brno, IČ: 253 44 609, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27693, tel.: +420 538 700 555, e-mail: (dále jako „správce“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Potvrzením a odesláním tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení uděluji souhlas s tím, aby správce ve svých databázích zpracovával a uchovával prostřednictvím elektronických prostředků mé osobní údaje poskytnuté v souladu se zákonem a nařízením v rozsahu, v jakém jsem je správci poskytl(a), a to po dobu 5 let pro obchodní a marketingové účely správce, tj. zejména vedení databáze pro zasílání obchodních sdělení a nabízení obchodů a služeb v rámci podnikatelské činnosti správce.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mnou poskytnuté osobní údaje k výše uvedenému účelu a po výše uvedenou dobu mohou být zpracovány a uchovávány prostřednictvím pověřených zaměstnanců správce, případně též prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených mezi správcem a třetími osobami.

Byl(a) jsem informován(a), že osobní údaje zpracovává přímo správce v České republice. Zpracování poskytnutých osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech a ve fyzicky zabezpečených prostorách.

Tímto jsem dále informován(a) o tom, že osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování ani profilování.

Beru na vědomí závazek správce, že bude zpracovávané osobní údaje bezpečně uchovávat, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a že ručí za jejich následnou likvidaci.

Jsem informován(a) a beru na vědomí, že správce shromažďuje a zpracovává mé osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas mohu kdykoli písemně, resp. zasláním emailu nebo poštovní korespondence na kontaktní adresu správce uvedenou výše, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí vztahy mezi mnou a správcem. V tomto případě správce zastaví příslušné zpracovatelské činnosti. 

Dále jsem informován(a) a beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováních mých osobních údajů mám celou řadu práv, včetně:

a) práva na přístup k osobním údajům – mám právo požádat správce o potvrzení, zda mé osobní údaje skutečně zpracovává, a pokud ano, mám právo získat přístup k těmto osobním údajům a ke stanoveným informacím;

b) práva na výmaz („právo být zapomenut“) – mám právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal mé osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů stanovených právním předpisem, zejména pokud udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolám;

c) práva na omezení zpracování – mám právo na to, aby správce omezil zpracování mých osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů stanovených právním předpisem (např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování);

d) práva na přenositelnost údajů – pokud jsem poskytl(a) své osobní údaje a zpracování takových osobních údajů je založeno na mém souhlasu, mám právo tyto osobní údaje od správce získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci. Rovněž můžu správce požádat, aby mé osobní údaje předal přímo jinému správci;

e) práva na opravu – mám právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil mé osobní údaje, které o mě zpracovává. Mám rovněž právo na doplnění mých neúplných osobních údajů;

f) práva vznést námitku – mám právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

g) práva odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – mám právo souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemně na emailovou adresu nebo písemně poštou na doručovací adresu správce CDC Data s.r.o., Kaštanová 618/141c, 617 00 Brno.

Byl(a) jsem informován(a), že pokud bych se domníval(a), že zpracováním osobních údajů byly porušeny či jsou porušovány právní předpisy, zejména zákon a nařízení, mám mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
https://www.uoou.cz/
email:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7.

Byl(a) jsem informován(a), že v případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na správce, a to:
a) osobně na manažera ochrany osobních údajů správce,
b) elektronicky emailem na ,
c) písemně poštou na doručovací adresu CDC Data s.r.o., Kaštanová 618/141c, 617 00 Brno.

Potvrzením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení tímto dále uděluji správci svůj výslovný souhlas ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s využitím mé e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení týkajících se podnikatelské a obchodní činnosti správce, a to zejména obchodních sdělení obsahujících informace o aktuálně probíhajících či budoucích akcích spojených s podnikatelskou a obchodní činností správce.

Byl(a) jsem informován(a) a výslovně souhlasím s tím, aby správce a/nebo jim pověřená třetí osoba marketingově a obchodně, v souvislosti s rozesíláním obchodních sdělení, využili mé osobní údaje, zejména souhlasím s tím, aby bylo využito mé jméno, příjmení a e-mailová adresa ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dávám tak tímto zcela bezvýjimečně souhlas osobní údaje užít bez dalších nároků pro výhradní obchodní a marketingové účely správce a jeho smluvních partnerů a zpracovatelů osobních údajů.

Byl(a) jsem poučen(a) ve smyslu, že můžu svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat. Odvolání můžu učinit prostřednictvím písemného sdělení adresovaného do sídla správce CDC Data s.r.o., Kaštanová 618/141c, 617 00 Brno, popřípadě kliknutím na odkaz v každém emailovém obchodním sděleni správce.

Potřebujete efektivně pracovat s dokumenty?

www.dokumentychytre.cz